名言网 > 汉语字典 > 拼音查字 > yan拼音的字 > 燕的意思
燕怎么读
更新时间:2024-06-24
燕的拼音 yàn yān
注音 ㄧㄢˋ ㄧㄢ
部首笔画 4
繁体字
汉字结构上中下结构
造字法象形
燕的笔顺横竖竖横竖折横竖横横撇折捺捺捺捺
燕的意思、基本意思
 • AUKO
 • 仓颉
  TLPF
 • GBK编码
  D1E0
 • 规范汉字
  3319
 • AKUO
 • 五行
 • UniCode
  U+71D5
 • 四角号码
  44331
 • 详细解释

  详细字义
  Yān
  〈名〉
  (1) 古国名 [Yan state]
  (2) 周代诸侯国名。本作:匽、郾。姬姓;周召公之后,世称北燕,拥有今河北省北部和辽宁省西端,建都蓟(今北京)。战国时成为七雄之一。后灭于秦
  燕赵韩魏。——《战国策·齐策》
  欲亡赵走 燕。——《史记·廉颇蔺相如列传》
  燕畏 赵。
  燕赵之君。—— 宋· 苏洵《六国论》
  燕赵之收藏, 韩魏之经营, 齐楚之精英。(互文,收藏、经营、精英均指金玉珍宝。)—— 唐· 杜牧《阿房宫赋》
  燕地寒,花朝节后,余寒犹厉。(燕,古代燕国,这里指北京地区。)—— 明· 袁宏道《满井游记》
  (3) 周代诸侯国名。姞姓;开国君主伯倏。在今河南省延津县东北
  (4) 五代初,刘守光据幽州(今河北省北部)所建国
  方其系燕父子以组。—— 宋· 欧阳修《新五代史·伶官传》
  燕王,吾所立。(燕王,指燕王刘守光的父亲刘仁恭。)—— 宋· 欧阳修《伶官传序》
  (5) 河北省的别称 [Hebei province]。周时为北燕旧地。也指河北省北部
  (6) 山名,燕山 [Yanshan mountain],在河北省和北京市
  (7) 姓
  (8) 另见 yàn 
  词性变化
  yàn 
  〈形〉
  (1) 假借为“安”。安逸;安乐 [peaceful and carefree;easy]
  虞吉有它不燕。——《易·中孚》
  燕笑语兮。——《诗·小雅·蓼萧》
  吉甫燕喜。——《诗·小雅·六月》
  燕坐于华堂之上。——明· 刘基《诚意伯刘文成公文集》
  (2) 又如:燕户(闲君之室);燕休(闲居;休息);燕令(帝王退朝闲居时所发的命令);燕宇(供休息用的屋宇);燕安(安宁太平;心神安定);燕安鸩毒(沉溺于安逸享乐,犹如饮毒酒自杀);燕私(闲居休息);燕坐(安坐;闲坐);燕居(退朝而处;闲居);燕安(安适满足);燕祉(安乐幸福);燕笑(犹欢笑);燕尔新婚(和谐的新婚);燕适(安适);燕燕(安适的样子;和乐的样子);燕誉(安乐)
  (3) 接近;亲近 [close;intimate]。如:燕好(友好);燕狎(亲近);燕昵(亲昵;亲热);燕会(亲昵相会);燕语(亲切交谈);燕诲(谓亲近之而加以教诲);燕莺(比喻相爱的青年男女)
  yàn 
  〈动〉
  (1) 亵渎;轻慢 [slight;profane]
  宋音燕女溺志。——《礼记·乐志》
  燕朋逆其师。
  (2) 又如:燕诬(信口开河,说话轻慢);燕朋(轻慢朋友);燕辟(谓轻慢老师为讲解深义而作的浅近比喻);燕亵(亲昵猥亵)
  (3) 通“宴”。宴饮;宴请 [entertain (to dinner)]
  嘉宾式宴以敖。——《诗·小雅·鹿鸣》
  燕乐之钟磬。——《仪礼·燕礼》
  则王以息燕。——《考工记·梓人》
  (4) 又如:燕豆(古代宴饮时盛食品的器具);燕狎(宴饮);燕客(宴请宾客);燕俎(宴饮。亦宴席)
  (5) 另见 yān 

  汉语字典

  [①][yàn]
  [《廣韻》於甸切,去霰,影。]
  亦作“觾1”。
  (1)鸟纲燕科各种类的通称。体型小,翅膀尖而长,尾巴分叉像剪刀。飞行时捕食昆虫,对农作物有益。属候鸟。常见的有家燕。
  (2)白颈鸦。
  (3)安宁;安逸。
  (4)指安息;闲居。
  (5)对环境或事物感到安适满足。参见“燕安”。
  (6)接近;亲近。
  (7)亵渎;轻慢。
  (8)通“宴”。宴饮;宴请。
  (9)指宴席;宴会。
  (10)指燕礼。
  (11)指燕射。
  [②][yān]
  [《廣韻》烏前切,平先,影。]
  亦作“觾2”。
  (1)古国名。(1)周代诸侯国。又称北燕。姬姓,周公奭之后,在今河北省北部和辽宁省西端,建都蓟(今北京城西南隅)。战国时为七雄之一,后为秦所灭。《孟子·梁惠王下》:“齊人伐燕,勝之。”《史记·燕召公世家》:“周武王之滅紂,封召公於北燕。”裴駰集解:“《世本》曰:'居北燕。'宋忠曰:'有南燕,故云北燕。'”(2)周代诸侯国。又称南燕。姞姓,相传为黄帝之后,在今河南省延津县东北部。《左传·隐公五年》:“衛人以燕師伐鄭。”杜预注:“南燕國,今東郡燕縣。”孔颖达疏:“燕有二國,一稱北燕,故此注言南燕以别之。《世本》:'燕國,姞姓。'《地理志》:'東郡燕縣,南燕國,姞姓,黄帝之後也。'”《史记·秦本纪》:“宣公元年,衛燕伐周,出惠王,立王子穨。”张守节正义:“燕,南燕也。”(3)东晋时,鲜卑慕容氏称帝,国号燕,分前燕、後燕、西燕、南燕。汉人冯跋所建国亦名燕,史称北燕。见《晋书·载记》十、二三、二四、二五。(4)隋末王须拔所建国。《隋书·炀帝纪下》:“﹝大業十一年二月﹞丙子,上谷人王須拔反,自稱漫天王,國號燕。”(5)指隋末农民起义军将领高开道所建立的燕国。《旧唐书·高开道传》:“﹝武德﹞三年,復稱燕王,建元,署置百官……復稱燕國。”
  (2)旧时河北省的别称。亦指河北省北部。
  (3)姓。春秋时有燕伋。见《史记·仲尼弟子列传》。

  音韵参考

  [上古音]:元部闕母,yan
  [广 韵]:烏前切,下平1先,yān,山開四平先影
  [平水韵]:下平一先·去声十七霰
  [粤 语]:jin1jin3
  [闽南语]:ian3

  基本解释


  yàn  ㄧㄢˋ
  ◎ 鸟类的一科,候鸟,常在人家屋内或屋檐下用泥做巢居住,捕食昆虫,对农作物有益:燕尔(形容新婚夫妇亲睦和美的样子)。燕好(常用以指男女相爱)。燕侣。燕雀处(chǔ)堂(喻居安而不知远虑,临祸却不能自知)。
  ◎ 轻慢:“燕朋逆其师”。
  ◎ 古同“宴”,安闲,安乐。
  ◎ 古同“宴”,宴饮。

  英文翻译


  swallow

  康熙字典

  ◎ 康熙字典解释
  【巳集中】【火字部】 燕; 康熙笔画:16; 页码:页683第16(点击查看原图)
  【唐韻】於甸切【集韻】【韻會】【正韻】伊甸切,𠀤音宴。【說文】𤣥鳥也。籋口布翄枝尾,象形。【爾雅·釋鳥】燕燕,𩾐。【疏】燕燕,又名𩾐。古人重言之。【詩·邶風】燕燕于飛。【玉篇】俗作鷰。【集韻】亦作䴏。 又【禮·學記】燕朋逆其師,燕辟廢其學。【註】燕,猶褻也。 又與醼通。【廣韻】醼飮,古無酉,今通用。【詩·小雅】我有旨酒,嘉賔式燕以敖。【儀禮】燕禮第六。 又【集韻】與宴通。安也,息也。【易·中孚】初九虞吉,有他不燕。【疏】燕,安也。【詩·小雅】悉率左右,以燕天子。【傳】以安待天子。【又】或燕燕居息。【傳】燕燕,安息貌。【齊語】昔聖王之處士也,使就閒燕。【註】閒燕,猶淸淨也。 又【廣韻】烏前切【集韻】【韻會】因蓮切【正韻】因肩切,𠀤音煙。【玉篇】國名。【爾雅·釋地】燕曰幽州。【詩·大雅】溥彼韓城,燕師所完。【朱傳】燕召公之國。◎按鄭箋云:燕,安也。讀去聲。今从朱傳。 又【左傳·隱五年】衞人以燕師伐鄭。【註】南燕國今東郡燕縣。【疏】燕有二國,一稱北燕,故此註言南燕,以別之。世本燕國姞姓。地理志:東郡燕縣南燕國姞姓,黃帝之後也。 又姓。【廣韻】邵公奭封燕,爲秦所滅,子孫以國爲氏。漢有燕倉。〇按史記仲尼弟子傳:燕伋字思。是春秋時,卽有燕姓也。 又【集韻】於殄切,音蝘。本作宴。引爾雅宴宴,居息也。〇按爾雅疏引小雅北山,或燕燕居息。考爾雅釋文及北山釋文,俱無作上聲讀者,惟大雅韓奕:韓姞燕譽。釋文云:燕,于遍反。又於顯反。可証燕之有上聲也。
  考證:〔【齊語】昔先君之處事也,使就閒燕。〕 謹照原文先君改聖王。處事改處士。

  字源字形

  燕
燕(灬)同部首字